De Wet Vifo

De Wet Vifo en FDI

U bevindt zich op hét informatieportal voor ondernemingen die te maken krijgen met de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wet Vifo”). Deze website biedt informatie en praktische tips over de meldingsplicht en investeringstoets op grond van de Wet Vifo. Het informatieportal wordt regelmatig geactualiseerd op basis van vragen van ondernemers en ervaringen van de betrokken advocaten.

De Wet Vifo is op 1 juni 2023 in werking getreden. Op grond van de wet zijn ondernemingen meldingsplichtig wanneer zij bepaalde verwervingsactiviteiten verrichten. Deze activiteiten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 8 september 2020 worden getoetst. De melding moet worden gedaan bij het Bureau Toetsing Investeringen (“BTI”).

Het doel van de Wet Vifo is om de Nederlandse nationale veiligheid te beschermen door investeringen in vitale aanbieders, ondernemingen actief op het gebied van (zeer) sensitieve technologie en beheerders van bedrijfscampussen te reguleren. In het Engels wordt dit Foreign Direct Investment (“FDI”) genoemd.

Vitale aanbieders zijn ondernemingen die een dusdanig belangrijke rol spelen in de Nederlandse samenleving, dat het wegvallen daarvan verregaande maatschappelijke gevolgen kan hebben. Denk aan aanbieders actief op het gebied van: transport van warmte, kernenergie, luchtvervoer, beheer van bedrijfscampussen, havengebied, bankwezen, infrastructuur voor de financiële markt, winbare energie of gasopslag.

Onder sensitieve technologieën worden producten verstaan waarvan de Nederlandse export is onderworpen aan controles (zoals bepaalde chemische stoffen en militaire goederen). Het gaat hierbij ook om producten die niet voor militaire doeleinden gebruikt worden, maar hiervoor wel ingezet zouden kunnen worden (zogenaamd dual-use). Daarnaast kunnen technologieën via algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden aangewezen als ‘zeer sensitief’. Als zeer sensitief gelden in ieder geval: technologieën voor nucleaire goederen, sensoren en lasers, navigatie en vliegtuigelektronica.

De meldplicht geldt bij bepaalde verwervingsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die leiden tot een wijziging in de zeggenschap. Denk aan een fusie, de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, de splitsing van een onderneming of de koop van essentiële vermogensbestanddelen. Bij zeer sensitieve technologie is het verkrijgen of vergroten van significante invloed al meldingsplichtig.

De meldingsplicht rust zowel op de verwerver als op de doelonderneming(en). Betrokken ondernemingen dienen zich te houden aan de standstill-verplichting en een positief besluit af te wachten alvorens zij verwervingsactiviteiten verrichten.

Het niet voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet Vifo kan bestraft worden met een boete van maximaal 10% van de jaaromzet van de overtreder.